Thiết bị ghi nhận nhiệt độ TR-55i-Pt 

Danh mục: Từ khóa: