Buồng nhiệt độ và độ ẩm không đổi – Constant Temp & Humi Chamber

Buồng nhiệt độ và độ ẩm không đổi dùng cho thí nghiệm về độ bền, độ tin cậy bằng cách hình thành nhiệt độ và độ ẩm giới hạn bên trong.

Liên hệ ngay