Bộ kiểm tra Tổng hàm lượng Nitơ WAK-Tni-3

Bộ dụng cụ kiểm tra Tổng hàm lượng Nitơ WAK-Tni-3 cho phép đo giá trị tổng nitơ vô cơ kết hợp Nitrat-Nitơ (NO3–-N), Nitrit-Nitơ (NO2 –- N), và Nitơ amoni (NH4 + -N) trong các loại mẫu khác nhau, bao gồm nước thải công nghiệp và nước bể phốt. Được sử dụng trong các lĩnh vực: Lĩnh vực quản lý nước thải, quản lý Quy trình / Kiểm soát Chất lượng, bảo trì cơ sở vật chất, kiểm tra nước uống, nghiên cứu môi trường, tài liệu giáo dục, trang trại nuôi cá, nông nghiệp (Phân bón), điều tra sự bất thường.

Liên hệ ngay