Test thử nhanh Kyoritsu Nhật Bản

  • Sản phẩm test nhanh của hãng Kyoritsu - Nhật Bản chuyên được dùng để test nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trong sản xuất và nuôi trồng. Sản phẩm test nhanh Kyoritsu cho độ chính xác cao và thời gian phản ứng nhanh từ vài giây đến vài phút tùy từng test sử dụng.

Test nhanh KYORITSU - Nhật Bản
Sản phẩm test nhanh của hãng Kyoritsu - Nhật Bản chuyên được dùng để test nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trong sản xuất và nuôi trồng. Sản phẩm test nhanh Kyoritsu cho độ chính xác cao và thời gian phản ứng nhanh từ vài giây đến vài phút tùy từng test sử dụng.
Danh mục sản phẩm Test nhanh Kyoritsu:

Tên hàng Mã hàng Thang đo Quy cách Thời gian phản ứng Chi Tiết

Test thử nhanh Bạc
Silver WAK-Ag 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 3 min. Chi tiết
Test thử nhanh Nhôm Aluminum WAK-Al 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 40 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Vàng Gold WAK-Au 0, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 30 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Bo thang cao Boron (High Range) WAK-B(C) 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 10 min. Chi tiết
Test thử nhanh Bo Boron WAK-B 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 30 min. Chi tiết
Test thử nhanh Coban Cobalt WAK-Cblt 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L 40 test/hộp 3 min. Chi tiết
Test thử nhanh Clo thanh cao Chloride (300) WAK-Cl(300) ≤200, about 250, ≥300 mg/L 40 test/hộp 10 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Clo thang trung Chloride (200) WAK-Cl(200) ≤100, about 150, ≥200 mg/L 40 test/hộp 10 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Clo thang thấp Chloride (Low Range) WAK-Cl(D) 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 40 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Clo dư thang cao Residual Chlorine (High Range) WAK-ClO(C) 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L 50 test/hộp 10 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Clo tự do Residual Chlorine (Free) WAK-ClO·DP 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 10 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Clo tổng Total Residual Chlorine WAK-T·ClO 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 2 min. Chi tiết
Test thử nhanh Clo dioxide Chlorine Dioxide WAK-ClO2 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 10 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Natri chlorite Sodium Chlorite WAK-NaClO2 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L 40 test/hộp 10 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Natri chlorite thang thấp Sodium Chlorite (Low Range) WAK-NaClO2(D) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 40 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Cyanide Free Cyanide WAK-CN-2 ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 8 min. Chi tiết
Test thử nhanh COD thang cao COD (High Range) WAK-COD(H) 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L 50 test/hộp 5 min. Chi tiết
Test thử nhanh COD thang trung COD WAK-COD 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L 50 test/hộp 5 min. Chi tiết
Test thử nhanh COD thang thấp COD (Low Range) WAK-COD(D) 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L 50 test/hộp 5 min. Chi tiết
Test thử nhanh Crom Chromium (Hexavalent) WAK-Cr6+ 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 50 test/hộp 2 min. Chi tiết
Test thử nhanh Crom Tổng Total Chromium WAK-Cr·T 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 5.5 min. Chi tiết
Test thử nhanh chất hoạt động bề mặt Cation Cationic Surfactants WAK-CS 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 50 test/hộp 5 min. Chi tiết
Test thử nhanh Đồng Copper WAK-Cu 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L 50 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Đồng Copper (DDTC) WAK-CuM 0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min. Chi tiết
Test thử nhanh Flo Fluoride (Free) WAK-F 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L 50 test/hộp 10 min. Chi tiết
Test thử nhanh Sắt Iron WAK-Fe 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min. Chi tiết
Test thử nhanh Sắt thang thấp Iron (Low Range) WAK-Fe(D) 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 50 test/hộp 2 min. Chi tiết
Test thử nhanh Sắt 2+ Iron (Divalent) WAK-Fe2+ 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 30 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Sắt 2+ Thang thấp Iron (Divalent) (Low Range) WAK-Fe2+(D) 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L 50 test/hộp 30 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Sắt 3+ Iron (Trivalent) WAK-Fe3+ 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 50 test/hộp 30 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Formaldehyde Formaldehyde WAK-FOR 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 4 min. Chi tiết
Test thử nhanh Gluco Glucose WAK-GLU 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2mg/100mL
0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L
40 test/hộp 10 min. Chi tiết
Test thử nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang cao Hydrogen Peroxide
(High Range)
WAK-H2O2(C) 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L 50 test/hộp 20 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Hydrogen Peroxide (H2O2) thang trung Hydrogen Peroxide WAK-H2O2 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Hydrazine Hydrazine WAK-HYD 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 10 min. Chi tiết
Test thử nhanh M-Alikalinity M-Alikalinity WAK-MAL 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCO3 mg/L 50 test/hộp 20 sec. Chi tiết
Test thử nhanh kim loại Đồng, Kẽm, Mangan, Niken, cadimi Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) WAK-Me 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Magie Magnesium WAK-Mg 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 50 test/hộp 1 min. Chi tiết
Magnesium Hardness 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L  
Test thử nhanh Mangan Manganese WAK-Mn 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 50 test/hộp 30 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Molypden Molybdenum WAK-Mo 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L 50 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Amoni thang cao Ammonium (High Range) WAK-NH4(C) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L 50 test/hộp 10 min. Chi tiết
Ammonium-Nitrogen (High Range) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L  
Test thử nhanh Amoni Ammonium WAK-NH4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 5 min. Chi tiết
Ammonium-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L  
Test thử nhanh Niken Nickel WAK-Ni 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min. Chi tiết
Test thử nhanh Niken Nickel (DPM) WAK-Ni(D) 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 50 test/hộp 2 min. Chi tiết
Test thử nhanh Nitrite thang cao Nitrite (High Range) WAK-NO2(C) 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L 50 test/hộp 5 min. Chi tiết
Nitrite-Nitrogen (High Range) 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L  
Test thử nhanh Nitrite Nitrite WAK-NO2 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 50 test/hộp 2 min. Chi tiết
Nitrite-Nitrogen 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L  
Test thử nhanh Nitrate thang cao Nitrate (High Range) WAK-NO3(C) 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L 50 test/hộp 5 min. Chi tiết
Nitrate-Nitrogen (High Range) 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L  
Test thử nhanh Nitrate Nitrate  WAK-NO3 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 50 test/hộp 3 min. Chi tiết
Nitrate-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L  
Test thử nhanh Ozon Ozone WAK-O3 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 50 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Paladi Palladium WAK-Pd 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L 50 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh pH pH WAK-pH pH 5.0 - 9.5    0.5 increment    10 step 50 test/hộp 20 sec. Chi tiết
Test thử nhanh pH pH-TBL WAK-TBL pH 1.6 - 3.4    0.2 increment    10 step 50 test/hộp 20 sec. Chi tiết
Test thử nhanh pH pH-BCG WAK-BCG pH 3.6 - 6.2    0.2 increment    14 step 50 test/hộp 20 sec. Chi tiết
Test thử nhanh pH pH-BTB WAK-BTB pH 5.8 -≥8.0    0.2 increment    12 step 50 test/hộp 20 sec. Chi tiết
Test thử nhanh pH pH-PR WAK-PR pH ≤6.2 - ≥8.8 12step 50 test/hộp 20 sec. Chi tiết
Test thử nhanh pH pH-TBH WAK-TBH pH 8.2 - 9.6    0.2 increment    7 step 50 test/hộp 20 sec. Chi tiết
Test thử nhanh pH pH-Anthocyanin ZAK-ANC * pH 2 - 13    1 increment 12 step 10 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Phenol Phenol WAK-PNL 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 8 min. Chi tiết
Test thử nhanh photphat thang cao Phosphate (High Range) WAK-PO4(C) 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 1 min. Chi tiết
Phosphate-Phosphorus
(High Range)
0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L  
Test thử nhanh photphat thang trung Phosphate WAK-PO4 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 40 test/hộp 1 min. Chi tiết
Phosphate-Phosphorus 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L  
Test thử nhanh photphat thang thấp Phosphate (Low Range) WAK-PO4(D) 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 40 test/hộp 5 min. Chi tiết
Phosphate-Phosphorus
(Low Range)
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L  
Test thử nhanh Polyphenol Polyphenol ZAK-PP * 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL 10 test/hộp 3 min. Chi tiết
Test thử nhanh Tannin trong trà Tannin in Green Tea ZAK-RC * 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL 10 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh lưu huỳnh, sulfide Sulfide (Hydrogen Sulfide) WAK-S 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 40 test/hộp 3 min. Chi tiết
Test thử nhanh silicat Silica WAK-SiO2 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 40 test/hộp 6.5 min. Chi tiết
Test thử nhanh silicat thang thấp Silica (Low Range) WAK-SiO2(D) 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 40 test/hộp 6.5 min. Chi tiết
Test thử nhanh sulfate thang cao Sulfate (High Range) WAK-SO4(C) 50, 100, 200, 500, 1000, ≥2000 mg/L SO4(C) 10 sec. Chi tiết
Test thử nhanh tổng độ cứng Total Hardness WAK-TH 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 50 test/hộp 30 sec. Chi tiết
Test thử nhanh Nitơ tổng Total Nitrogen (Inorganic) WAK-TN·i 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 20 min. Chi tiết
Test thử nhanh vitamin c L-Ascorbic Acid WAK-VC-2 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 40 test/hộp 3 min. Chi tiết
Test thử nhanh Kẽm Zinc WAK-Zn 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 50 test/hộp 1 min. Chi tiết
Test thử nhanh Kẽm thang thấp Zinc (Low Range) WAK-Zn(D) 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L 40 test/hộp 6 min. Chi tiết

 

Gửi Bình luận

Sản phẩm tương tự

Bộ dụng cụ kiểm tra NH4, WAK-NH4-2
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra NH4 thang cao, WAK-NH4(C)-2
Bộ dụng cụ WAK-NH4(C)-2 là test thử nhanh giúp kiểm tra nồng độ ion NH4+ trong...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Ozone, WAK-O3
Bộ dụng cụ WAK-O3 là test thử nhanh dùng kiểm tra ozone trong trong khoảng 0-5 ppm.
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Phenol WAK-PNL Kyoritsu
Bộ dụng cụ WAK-PNL là test thử nhanh giúp kiểm tra phenol dễ dàng với khoản đo...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 WAK-PO4 Kyoritsu
Bộ dụng cụ WAK-PO4 là test thử nhanh phép đo nồng độ Phosphate ion (PO43-) trong...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 thang cao, WAK-PO4(C)
Bộ dụng cụ WAK-PO4(C)là test thử nhanh dùng kiểm tra ion phosphat (PO43-) trong các...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra PO4 thang thấp WAK-PO4(D) Kyoritsu
Công Ty HTV là nhà phân phối chính của hãng Kyoritsu tại Việt Nam ở lĩnh vực...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tannin trong trà, ZAK-RC
Bộ dụng cụ ZAK-RC là test thử nhanh dùng xác định định lượng tanin của trà.
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Sulfite thang cao, WAK-SO3(C)
Bộ dụng cụ WAK-SO3(C) là test thử nhanh dùng kiểm tra hàm lượng sulfite thang cao...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tổng hàm lượng Nitơ, WAK-TN-i-2 Kyoritsu
Bộ dụng cụ WAK-TN-I-2 là test thử nhanh dùng kiểm tra hàm lương nito tổng (bao...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Tổng hàm lượng cứng, WAK-TH
Bộ dụng cụ WAK-TH là dạng test nhanh kiểm tra tổng hàm lượng độ cứng (Ca+ và...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra Kẽm, WAK-Zn
Bộ dụng cụ WAK-Zn là test thử nhanh dùng kiểm tra nồng độ Zn2+ trong khoản 0-5...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 WAK-H2O2 KYORITSU
Bộ dụng cụ wak-H2O2 dùng test thử nhanh hàm lường peroxide (H2O2) trong khoảng đo...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra H2O2 thang cao WAK-H2O2(C)-Kyoritsu
Bộ dụng cụ test thử nhanh WAK-H2O2(C) phép đo nồng độ Hydrogen Peroxide ở nồng...
0
Bộ dụng cụ kiểm tra pH, ZAK-ANC
Bộ dụng cụ kiểm tra pH là test thử nhanh dùng kiểm tra ph nước sạch trong...
0